Đi đâu rồi cũng sẽ về Hà Nội

Sẽ là một chủ đề tiếp theo để tôi tự nói. Có rất nhiều cảm xúc nhưng thực sự để viết ra được tôi nghĩ nó sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể miêu tả. 1 Bản nháp …